Znak – struktura – životní prostor / ZEICHEN – STRUKTUR – LEBENSRAUM


Termín: od 6. 04. 2017 do 8. 05. 2017
Čas: vernisáž 6.4.2017 v 17.00 hodin
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Výstava připravená ve spolupráci s Kunstvereinem Hochfranken v Selbu v rámci česko-německého programu MY 2 / WIR 2 bude prezentací tři českých a tří německých umělců (Karel Kocourek, Milan Maur, Pavel Štýbr, Hubert Huber, Sabine Richter, Diet Sayler). Všichni autoři svébytně využívají fotografických postupů a prostřednictvím archetypálních znaků sdělují své vidění světa.

Výstava představuje práce tří českých a tří německých umělců, kteří vystavená díla vytvořili prostřednictvím či za pomoci fotoaparátu. Všech šest umělců spojuje fotografické médium a také tvorba dotýkající se zvolených fenoménů, blízké jsou jim neokázalé až minimalizované výrazové prostředky. Struktura a znak hrají v jejich uměleckých výpovědích důležitou roli a jejich práce se často vztahuje k veřejnému prostoru. Tematicky se umělci obracejí k civilizaci a jejím prvkům, k architektuře, technologiím, technice a dopravě, ať už ve strukturálním pojetí, či v detailech a náznacích. Vlastní tvůrčí postupy vystavujících jsou značně rozdílné, každý má svůj osobitý styl. Sabine Richter ve svých tichých záběrech – jakýchsi výřezech reality tematizuje své hluboké kontemplativní vnímání skutečnosti. V jejich sériích hraje hlavní výrazovou úlohu světlo, stín, rytmus, struktura i barva. Podobně se svým aparátem hledá motivy v reálném světě Karel Kocourek. Také on se zaměřuje na konstruktivní elementy architektury či na záběry různých civilizačních prvků. Zcela odlišným způsobem se k veřejnému prostoru vztahuje Diet Sayler. Své charakteristické archetypální znaky zapojil do reálného prostoru historické i industriální architektury Norimberku. Milan Maur, známý především svou konceptuální reflexí přírody, také ve své současné fotografické tvorbě pracuje s principem proměny v čase. Zaměřuje se na zachycení vjemů a výřezů reality či na detaily technologických prvků. Identifikačním výrazovým prostředkem díla Huberta Hubera je jednoduchý motiv trojúhelníku. Triangl se uplatnil v Huberových grafikách, upravených fotografiích i kombinovaných technikách, pravidelný čtyřstěn je pak základním prvkem jeho prostorových prací. Tvorba Pavla Štýbra přechyluje mezi literaturou a vizuálním uměním, přičemž velmi často tyto obě oblasti propojuje a využívá nečekaných záběrů běžných každodenních věcí, které svým viděním převádí do jiné významové struktury.


fotogalerie